Bytová výstavba

V měsíci červenci byla úspěšně dokončena výstavba 6 bytových domů s 24 byty. V srpnu následovala kolaudace a 23.srpna se uskutečnil „ Den otevřených dveří“ na prohlídku dokončených bytů.Tato prohlídka se těšila velkému zájmu občanů, kteří se přišli podívat na stavební řešení bytů a jejich vybavení. Podle ohlasu se návštěvníkům líbilo prostorové uspořádání bytu, jeho vybavení a kladně hodnotili i provedení stavebních prací. V měsíci září se začalo s postupným obsazováním bytů nájemníky.

Nájemní byty jsou určeny pouze osobám, které:

a) žijí samostatně a jejíž průměrný měsíční příjem v období 6ti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem (údaj roku 2006 je částka 20.207,-Kč = 16.1666,-Kč).

b) nebo vícečlenné domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 6ti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem (údaj roku 2006 je částka 20.207,-Kč = 30.311,-Kč).

V případě, že jste se rozhodli řešit svojí bytovou situaci přihlášením do výběrového řízení na nájemce nově vystavěných bytů a splňujete podmínku specifikovanou v předchozích odstavcích, je nutno zaslat vyplněný formulář žádosti o přidělení bytové jednotky na adresu obecního úřadu.

Obec Vítějeves tímto seznamuje uchazeče, že v rámci vyplňování konečných formulářů (příjmy, apod.) každá z osob, které žijí v přiděleném bytě také prohlašuje, že nemá k datu zavření nájemní smlouvy žádný byt, rodinný domek (i chalupa – objekt bydlení) či bytový dům, ani podíl na takovéto nemovitosti. Tomuto údaji je nutnou věnovat zvláštní pozornost, neboť se to vztahuje i na případy, kdy někdo vlastní podíl na nějakém domě získaném např. dědictvím či restitucí kdekoliv na území České Republiky. Jedná se i o případy chalup určených k rekreaci. Tomuto údaji je třeba věnovat velkou pozornost – případné vlastnictví bude mít za následek vyřazení uchazeče z databáze.

Žádost o přidělení bytové jednotky