Provozní řád

1. Základní ustanovení

 • Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků areálu sokolovny.
 • Areál sokolovny včetně budovy je vlastnictvím obecního úřadu Vítějeves.
 • Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu.
 • Areál sokolovny slouží pro výuku tělesné výchovy žáků ZŠ, zájmovou činnost sportovních oddílů a organizovaných skupin, sportovní aktivitu veřejnosti, kulturní a jiné akce.

2. Provozní pravidla a pravidla užívání prostor areálu sokolovny

 • Za správu, čistotu a údržbu areálu odpovídá Obecní úřad Vítějeves.
 • Pověřenými osobami pro předávání a přebírání klíčů a plateb za užívání sokolovny v době mimo úřední hodiny Obecního úřadu Vítějeves jsou: Petr Havlíček st.
 • Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád a plnit pokyny pro užívání areálu.
 • Časové využívání prostor je dáno rozvrhem, který visí na dveřích Sokolovny a je k nahlédnutí na obecním úřadě.
 • Sestavení časového rozvrhu se řídí těmito prioritami:

a) výuka žáků ZŠ Vítějeves
b) zájmová činnost oddílů
c) kulturní a společenské akce
d) zájmová sportovní činnost občanů obce

 • Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem starosta obce.
 • V uzavřených prostorách a na sportovištích je zákaz kouření.
 • Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany a hygienické předpisy.
 • Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele a je povinen nahradit vzniklou škodu. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich odpovědný zástupce.
 • Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele.
 • Uživatel je povinen předat užívané prostory včetně šaten a sociálního zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
 • Uživatel je povinen se chovat tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob.
 • Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil plochu a zařízení sokolovny.
 • Výše uvedená odpovědnost vzniká uživateli převzetím klíčů od areálu a zaniká opětovným vrácením.
 • Uživatel je povinen využitý prostor před uzamčením řádně uklidit.
 • Nezletilé osoby mohou být v sokolovně pouze pod dozorem dospělé osoby.

3. Pravidla používání hrací plochy v sokolovně

 • Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vyučující, dále osoba, která si prostory pronajala.
 • Vstup na hrací plochu sokolovny je možný pouze v čisté sálové obuvi se světlou podrážkou.
 • Je zakázáno smýkání těžkých předmětů po povrchu sportovní plochy.
 • Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
 • Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Výjimku může povolit pouze OÚ (plesy, zábavy apod.).
 • Do budovy a na sál je zakázán vjezd veškerých dopravních prostředků včetně jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí a kočárků. Výjimku může povolit pouze OÚ.
 • Do areálu sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.

4. Provozní doba v areálu sokolovny

 • Sál sokolovny je určen k celoročnímu provozu.
 • Provozní doba je stanovena rozvrhem.
 • Po dohodě s Obecním úřadem Vítějeves lze sjednat využití i mimo provozní dobu.
 • Obecní úřad Vítějeves je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit uživateli a zveřejnit ji.

5. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Za provoz a za maximální využití prostor sokolovny a zařízení odpovídá Obecní úřad Vítějeves. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo vyvozovat z nich opatření.

 • Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sokolovny.
 • Uživatelé, se kterými má obec uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v areálu.
 • Při užívání prostor sokolovny platí veškeré zákonné předpisy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, hygienickými nařízeními, požárními předpisy a dalšími obecně platnými právními předpisy.

Ceny za užívání sokolovny jsou stanoveny rozhodnutím zastupitelstva obce, které bude vždy zveřejněno na obvyklých místech – úřední deska, internetové stránky a prostory sokolovny.

6. Ceny za užívání sokolovny:

Občané obce Vítějeves: ZDARMA
Ostatní: 100 Kč/hod.

7. Důležitá telefonní čísla:

Starosta obce:   602 780 851 – Petr Havlíček
Obecní úřad:    461 526 122
Policie ČR :       158, 112
Záchranná zdravotní služba:   155, 112
Hasičský záchranný sbor:  150, 112

Starosta obce
Petr Havlíček st.