Adresa: Vítějeves 80, 569 06 Vítějeves

Tel./fax.: +420 461 526 154

E-mail: zs.vitejeves@seznam.cz

Webové stránky: www.zsvitejeves.cz

 

Něco o nás

Vám, kteří se rozhodujete, jakou základní školu Vašemu dítěti vybrat, bych ráda poskytla informace o školních a také mimoškolních aktivitách ZŠ ve Vítějevsi. Naši úplnou ZŠ navštěvuje v letošním školním roce 2015/2016 100 žáků. Pracuje v ní 15 zaměstnanců (10 pedagogů, 1 asistent pedagoga a 4 provozní zaměstnanci). První stupeň je již několik let organizován na principu malotřídní školy, vždy 2 ročníky spojené, 1 ročník samostatně.

Součástí ZŠ je školní družina, kde tráví volný čas děti 1.stupně. Po skončení výuky plynule přecházejí do družiny, kde se věnují společně zájmovým činnostem do 15.30 hod. Místnost školní družiny je vymalována dětskými motivy a vybavena novým nábytkem a hrami.

K ZŠ patří též školní jídelna s kuchyní, které jsou přímo ve školní budově. Ve škole je zabezpečen pitný režim a prodej pečiva. Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“, a tak již pátým rokem dostávají žáci 1. stupně vždy 2x měsíčně zdarma balíček s ovocem.

Škola nabízí žákům vyžití celkem ve 14 nepovinných předmětech či zájmových kroužcích, jejímiž vedoucími jsou učitelé nebo rodiče. Kroužky jsou většinou bezplatné a probíhají v čase do odjezdu dětí domů, výjimečně mimo tuto dobu.

Jedná se o tyto aktivity:

Informatika a prezentace 2. stupeň
Řemeslné činnosti
Tvůrčí činnosti
Dramatická výchova – loutky
Sportovní hry – ŠD
Mažoretky starší a mladší
Přírodovědný kroužek
Dyslektický kroužek
Karaoke – zpěv
Zobcová flétna
Stolní tenis
Angličtina hravě
ZUŠ – hudební nástroj
Florbal – ml. a st. žáci

Naši žáci se rovněž pravidelně zapojují do těchto znalostních soutěží: Olympiáda ČJ, dějepisná soutěž „Mladý historik“, soutěž v právních znalostech „Právo na každý den“, Olympiády Fy, Z, M, matematické soutěže – Mates, Klokan, Pythagoriáda. Žáci se také účastní mnoha sportovních soutěží – stolní tenis, florbal , atletika. Naše ZŠ bude letos opět organizovat atletické závody mezi školami ( atletický trojboj). Již 12. ročník!

Znalosti dětí prověřujeme zapojením žáků 5 a 9. ročníku do celorepublikového testování .

Již 20 rokem vydává redakční rada ( žáci 9. ročníku pod vedením pedagoga) školní časopis pod názvem „Školní život“, který 1x ročně informuje rodiče a širokou veřejnost o práci školy.

Veřejnost se o škole dovídá též prostřednictvím  Dnů otevřených dveří.

Nezapomínáme ani na humanitární práci mezi dětmi.

Každoročně probíhají dobrovolné sbírky a poté odesíláme získané finanční částky na konto Adventních koncertů, na podporu hipoterapie a na fond Píšťalka či Sidus ( letos na Adventní konto 3900,-, Sidus 1150,- Hipoterapie 1050,-).

Žáci využívají 2 nová hřiště, která vyrostla v těsné blízkosti školní budovy – je to tzv. Oranžové hřiště a krásné dětské hřiště, při jehož budování se uplatnily i nápady našich dětí – nově dlouhá skluzavka a lanovka.

Dětem je k dispozici nová školní zahrada, kde mohou trávit čas během výuky, o velké dopolední přestávce i odpoledne. V zadní části zahrady plánujeme vybudovat nejmenším dětem hrací koutek.

V posledních letech se velmi zlepšilo prostředí uvnitř školičky. Nejenže je barevná a vyzdobená převážně dětskými výtvory, ale do tříd jsme pořídili nové dřevěné dveře, postupně nový nábytek a v prostorách chodby vznikl relaxační koutek pro malé děti (žíněnky, balanční lano,relaxační dráhy, říční kameny). Starší děti využívají během přestávek 2 tenisové stoly. Část chodby plánujeme využít pro stálou expozici na téma „Jak se dříve učilo“. Školní budova změnila svou tvář i zvenku. V letních prázdninách bylo zahájeno zateplování školní budovy, dokončeno bylo v měsíci listopadu.  Výsledkem je krásná oranžová budova s novými okny a zateplenými střechami.

Škola se od roku 2009 zapojuje do projektů, které umožní zlepšit její materiální vybavení a zároveň pomohou zkvalitnit výuku dětí.

Díky projektu EU pod názvem „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“,  jehož udržitelnost prokazujeme již čtvrtý rok, má škola zcela novou počítačovou učebnu, zmodernizovanou dílnu a novou keramickou pec.V rámci nepovinných předmětů tyto prostory využívá i nadále asi 70 dětí. Jejich výrobky jsou vystavovány a obdivovány při různých příležitostech.

Prostřednictvím projektu  EU školám pod názvem „Moderní škola“, byly do školy pořízeny 3 interaktivní tabule. Díky spolupráci s Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity V Brně získala škola 7 tabletů a 3 notebooky.

Stále spolupracujeme se SOU Svitavy, které zajišťuje škole exkurze a projektové dny, zaměřené na manuální zručnost dětí. Pravidelně se tak zúčastňujeme také soutěže zručnosti na SOU.

Recyklohraní – projekt zaměřený na sběr vyřazených elektrospotřebičů, který umožňuje škole sbírat body a poté zakoupit sportovní a jiné vybavení.

Naše základní škola patří k menším svou velikostí, což má své nesporné výhody:

  1. menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup a tedy vyšší kvalitu výuky,
  2. rodinný typ školy umožňuje dobré začlenění i žáků s vývojovými poruchami učení a integraci žáků, kteří jsou vyučováni podle osnov „Praktické ZŠ,“
  3. osvědčený malotřídní způsob výuky na 1. stupni je bezesporu přínosem pro    žáky (větší samostatnost, soustředěnost a vzájemná pomoc dětí).

                                                                  Datinská Vlasta, ředit. školy

Fotografie základní školy

Historie škol ve Vítějevsi

První škola byla ve Vítějevsi zřízena v roce 1786 hrabětem Wandenrodem z Německé Bělé. Umístěna byla v dnešním čísle popisném 90 (dříve 76) u “Hrnčířů“. V roce 1830 byla budova prodána poddanému Josefu Kovářovi.

V roce 1831 byla postavena nová dřevěná škola u “Hanyků“ čp. 83 (dříve 116), podlaha byla vydlážděná cihlami. Ke škole byla tzv. přiškolena obec Chrastavec. V roce 1875 byla škola rozšířena o 2. třídu. Ta byla přestavěna z obecní sýpky. Od 1. ledna 1880 přestaly chodit do Vítějevsi děti z Chrastavce. Obě budovy školy byly v roce 1889 uznány jako nevyhovující. Po dlouhých jednáních obecní rady byl pro školu zakoupen pozemek u čísla popisného 1 (nyní 78) a v dubnu 1903 začala výstavba nové školy. Stavitelem byl pan Grölich z Březové nad Svitavou, náklady činily 32 tis. Kč. Dokončena byla v roce 1904.

Další rozsáhlá rekonstrukce školy se uskutečnila v letech 1978 až 1980. Náklady na tuto rekonstrukci přesáhly 3 mil. Kč. V roce 2004 oslavila obec velkolepě 100. výročí založení základní školy.